Đế ổ cứng

Đế ổ cứng 3 khe cắm 6638US3-C Đế ổ cứng 3 khe cắm 6638US3-C
Đế ổ cứng 1 khe cắm 6518US3 Đế ổ cứng 1 khe cắm 6518US3
Đế ổ cứng 1 khe cắm 6518C3 Đế ổ cứng 1 khe cắm 6518C3
Đế ổ cứng 2 khe cắm 6228US3-C Đế ổ cứng 2 khe cắm 6228US3-C
Đế ổ cứng 4 khe cắm 6648US3C Đế ổ cứng 4 khe cắm 6648US3C
Đế ổ cứng 1 khe cắm 6218US3 Đế ổ cứng 1 khe cắm 6218US3